ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายบุญเลี้ยง - บัวหลวง 17 กุมภาพันธ์ 2558 - 15 กันยายน 2536
นายบุญมา - จิรวัฒนสิน 16 กันยายน 2536 - 19 กันยายน 2558
นายเกษม - วิเศษ 20 กันยายน 2538 - 14 สิงหาคม 2539
นายสมบัติ - ศิลาเกษ 16 สิงหาคม 2539 - 1 มีนาคม 2541
นายพิทักษ์ - ทองดี 2 มีนาคม 2541 - 31 ตุลาคม 2541
นางจุฑามาศ - บุญอาจ 12 กรกฎาคม 2542 - 28 พฤศจิกายน 2544
นายวิโรจน์ - ทิพย์อาภรณ์ 29 พฤศจิกายน 2544 - 28 มีนาคม 2546
นายสิทธิ์ชัย - สิทธิจำลอง 31 มีนาคม 2546 - 13 มิถุนายน 2546
นายจตุพล - รุจิพัชร์กุล 14 มิถุนายน 2546 - 28 พฤศจิกายน 2547
นายสนิท - ศิริกุลวัฒนา 29 พฤศจิกายน 2547 - 7 พฤศจิกายน 2549
นายกิตติภพ - แสงฤทธิ์ 18 พฤศจิกายน 2549 - 12 พฤศจิกายน 2553 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์ - ปุญญฤทธิ์ 18 กุมภาพันธ์ 2558 - 1 กรกฎาคม 2555 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายอนุกูล - นำหน้าวงษ์สุข 2 กรกฎาคม 2555 - 25 ตุลาคม 2556 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายไพโรจน์ - ชาติศิริ 28 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางจิราวรรณ - สุตสุนทร 16 ธันวาคม 2559 - 31 ตุลาคม 2559 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภาเพ็ญ - ศรีศักดิ์ 1 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
 


รายการที่ 1 - 16 จากทั้งหมด 16 รายการ