หน้าแรก > วิสัยทัสน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ
วิสัยทัสน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ
 

วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมเครือข่าย จัดฝึกอบรม และทดสอบฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน

พันธกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

ส่งเสริมและพัฒนา  การฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยมร่วม

1.มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก 
2. ใฝ่เรียนรู้             
3. มีจิตบริการ
4. สามสร้างเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ

ภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้การบริการแก่ประชาชนและสถานประกอบการในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานปรากฏตามกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

หมายถึง การฝึกอาชีพที่จัดขึ้นให้แก่แรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และนิสัยอุตสาหกรรม ซึ่งตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้ผู้สมัครเป็นแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยกำหนดให้มีการฝึก 2 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการฝึกภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเบื้องต้นในสถาบัน มีระยะเวลาการฝึก 2 - 12 เดือน ในสัดส่วนภาคทฤษฎีร้อยละ 20 และภาคปฏิบัติร้อยละ80

ส่วนที่สองคือการฝึก ในกิจการหรือในสถานประกอบการ ใช้เวลาการฝึก 1 - 4 เดือน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ปฏิบัติงานจริงและเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็น การสร้างโอกาสในการมีงานทำของผู้รับการฝึกกิจกรรมการฝึกในลักษณะนี้จะเป็นการเตรียม ฝีมือแรงงานระดับต้นในสาขาช่างอุตสาหกรรม ให้สามารถปฏิบัติงานในระดับช่างกึ่งฝีมือ หรือ ผู้ช่วยช่างได้หลังจากที่ช่างกึ่งฝีมือเหล่านี้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานจนชำนาญในระดับหนึ่งก็จะสามารถเลื่อนขั้นขึ้นเป็นช่างฝีมือได้ ผู้จบฝึกจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

หมายถึง การฝึกอบรมให้กับแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ทำให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 – 80 ชั่วโม

3. การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม

หมายถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเกษตรกร ทหาร นักเรียน/นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง  ผู้ต้องขัง  ผู้บำบัดยาเสพติด  ผู้พิการ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ หรืออาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากเดิม เพิ่มรายได้ มีอาชีพเสริมระว่างหางานทำ โดยดำเนินการฝึกตามหลักสูตรที่กำหนด
ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

4.1 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบฝีมือแรงงานโดยเน้นภาคปฏิบัติมากว่าภาคทฤษฎี ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมี 3 ระดับ 
-  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1 (ระดับต้น) **** ทางศูนย์ฯ จะเน้นการทดสอบในระดับต้น ***** 
-  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 2 (ระดับกลาง)
-  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 3 (ระดับสูง) 
4.2 ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ คือ การให้บริการทดสอบฝีมือคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ 
4.3 ทดสอบฝีมือตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อวัดระดับฝีมือของลูกจ้างใช้ประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งหน้าที่ หรือเงินเดือน ตามความสามารถ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบตามลักษณะงานเฉพาะที่นายจ้างต้องการ 
การแข่งขันฝีมือแรงงาน  เป็นการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับภาค) ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันฯ ได้ยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้ และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้สูงขึ้น การจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับภาค) จะจัดประจำทุก ๆ 2 ปี ผู้ชนะการ แข่งขันระดับภาคจะได้รับรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

5. การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.2545

การจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการฝึกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพแก่บุคคลซึ่งอยู่ในวัยทำงานให้มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม และเพื่อให้บุคคลซึ่งทำงานอยู่แล้ว ได้รับการฝึกเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื่อให้มีการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษาในการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ารับการฝึกในสถานประกอบการสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการที่จดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการฝึก

1. ได้รับยกเว้นจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2. ได้รับยกเว้นจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
3. ได้รับยกเว้นจากกฎหมายโรงเรียนเอกชน
4. ได้รับการช่วยเหลือในด้านหลักสูตร อุปกรณ์และครูฝึกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการหักค่าใช้จ่ายในการฝึก การสอน