หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  มีหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือได้มาตรฐานและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถ ในการแข่งขัน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ  ตั้งอยู่เลขที่  31/7  หมู่ที่ 5  ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  มีพื้นที่ 50 ไร่ ได้ดำเนินการให้บริการฝึกอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้เยาวชน  ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทให้มีฝีมือ  ตลอดจนเพิ่มทักษะความรู้  ความสามารถในสาขาอาชีพต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่  รวม 25 อัตรา
ข้าราชการ              12     อัตรา
ลูกจ้างประจำ            9     อัตรา 
พนักงานราชการ        3     อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว          1     อัตรา

อาคารสถานที่
อาคารอำนวยการ      1     หลัง
อาคารฝึกอบรม        1     หลัง
อาคารพัสดุกลาง      1     หลัง
โรงฝึกงาน               3    หลัง
หอพักผู้รับการฝึก     2     หลัง
โรงอาหาร               1     หลัง
บ้านพักเจ้าหน้าที่    18     หลัง

ยานพาหนะ

รถยนต์โดยสาร       12     ที่นั่ง    2  คัน
รถยนต์สองตอน       4      คัน
รถยนต์ฝึก  ADB       1      คัน
รถยนต์บรรทุก          6      ล้อ     1  คัน