ขอเชิญผู้ประสงค์เข้ารับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ