หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ชย. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิในรอบปี 2560 และประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมอาคา กรอ. จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสภาอุตสาหกรรม โดยมีนายรัฐการ ด่านกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูม เป็นประธานการประชุม


ว้นที่ข่าว : 12/02/2561