หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

     วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2560–2564 ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ ทบทวนแผนและติดตามแผนการฝึกอบรมรายอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเสนอกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) พิจารณา ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561