หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์
ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 08 พฤศจิกายน 2508

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)