รับสมัครเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 1 ปี 2563
 
รับสมัครเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 1 ปี 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เปิดรับสมัครเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไม่มีพื้นฐานด้านอาชีพ  เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัครได้ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ หรือ ทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น จนถึงวันที่15 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  1.มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
  2.จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  3.มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

 
เอกสารประกอบการสมัคร
  1.บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
  2.วุฒิการศึกษา
  3.รูปถ่าย 1 นิ้ว
 
ระยะเวลาฝึก 4 เดือน (560 ชั่วโมง) และฝึกงาน 2 เดือน 
  - ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
  - ช่างซ่อมเครื่องยนต์
  - ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
  - ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 
ระยะเวลาฝึก 2 เดือน (280 ชั่วโมง) และฝึกงาน 1 เดือน 
  - ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
  - ช่างแต่งผมสตรี
  - ช่างแต่งผมบุรุษ
 

ไฟล์แนบ :: 99_File_QA 221_08082562081731_.pdf ดาวน์โหลด