แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2561
 
แบบรายงานแผน/ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2561

 

ด้วยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยนาท (กพร.ปจ.ชน.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท มติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ.2562 - 2564 ใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (รองเท้า)

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร (ข้าว)

และภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 

และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดชัยนาท (กพร.ปจ.ชน.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ขอความร่วมมือหน่วยงานเจ้าภาพจัดส่ง ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่สอดคล้องกับ 3 อุตสาหกรรมดังกล่าว ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโทรสาร 0 5647 6752 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : chainat_sdc@yahoo.com

 

และหากหน่วยงานมีความประสงค์จะนำเรื่องบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณา ขอให้แจ้งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3


DOWNLOAD เอกสาร

 

หนังสือนำส่ง

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3