ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
กพร.ปจ.ชน. คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.ชน.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
e-mail ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน e-mail ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักรับรองความรู้ความสามารถ สำนักรับรองความรู้ความสามารถ
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Website เดิม Website ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาทเดิม
จังหวัดชัยนาท สำนักงานจังหวัดชัยนาท
Facebook ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ