ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

กฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จำนวนดาวน์โหลด
Empty Data
รายการที่ 1 - 0 จากทั้งหมด 0 รายการ

มอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวนดาวน์โหลด
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๙
170
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙
146
คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๓๑/๒๕๕๙
164
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนดาวน์โหลด
สาระสำคัญ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
91
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ