หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
รายละเอียด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารไทย
เข้าร่วมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ 
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันสมัคร
2. มีประสบการณ์ หรือ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. ผ่านการฝึกฝีมือแรงงานอาหารไทย ในสถาบันสอนด้านการอาหารไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง หรือ
4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
กำหนดการฝึกอบรมและทดสอบ
- ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562
- ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562
 
การสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 35 ข้อ ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ
- ส่วนที่ 2 เวลา 12.00 – 15.00 น. สอบภาคปฏิบัติ อาหารคาว 3 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
(ผลรวมคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติต้องได้ขึ้นต่ำ 70% ถึงจะผ่านการทดสอบ)
 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 447 หมู่ 4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท โทรศัพท์ 056 476 745 - 8 ต่อ 110
* สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวัน-เวลาราชการ)
 
* รับจำนวน 20 คนเท่านั้น  คลิกที่นี้
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
18 มีนาคม 2562
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
22 มีนาคม 2562