หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
 
หัวข้อเรื่อง การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จะดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด (20 คน)

การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน APEC การส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานสีเขียว (Green Job) โดยให้ความสำคัญกับการจำแนกกลุ่มทักษะที่มีความแตกต่างในรายละเอียดของทักษะที่หลากหลายขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท โทรศัพท์ 0 5647 6745-8

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
7 มิถุนายน 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
9 มิถุนายน 2560