หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่
👉 มาตรการที่ 1 ลดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผ่านการทดสอบ หรือผ่านการรับรองความรู้ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง จากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ลดลงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
👉 มาตรการที่ 2 ขยายเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมลูกจ้างระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงธันวาคม 2563 จากเดิมสถานประกอบกิจการต้องยื่นรับรองหลักสูตรเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น เป็นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น
👉 มาตรการที่ 3 ขยายเวลาการประเมินเงินสมทบ ประจำปี 2562 จากเดิม กำหนดต้องยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สท.2) ภายใน 31 มีนาคม 2563 ขยายเวลาเป็นภายใน 31 กรกฎาคม 2563
👉 มาตรการที่ 4 ขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการเป็นเวลา 6 เดือน (พักชำระหนี้ตั้งแต่เมษายนถึงเดือนกันยายน 2563) โดยเริ่มชำระหนี้ในเดือนตุลาคม 2563
 
📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2643 6039 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ว้นที่ข่าว : 09/04/2563