หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกพร. เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อเป็นกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ ในการเป็นศูนย์กลางการประชุมและการจัดงานต่างๆ จะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับนโยบายของประเทศภายใต้เสาสังคมและวัฒนาอาเซียน โดยพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำให้จัดเตรียมงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้ความสมบรูณ์และมีความพร้อมมากที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันและเจ้าหน้าที่สมาชิกอาเซียนในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ โดยยกระดับคุณภาพให้เทียบเท่าการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

 

งานแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ส.ค.-4 ก.ย. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันฝีมือแรงงานจำนวน 6 กลุ่ม การประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน การประชุมคณะกรรมการเทคนิคเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการแข่งขันแก่คณะทำงาน การประชุมวิชาการ ASEAN TVET Conference ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน กิจกรรม One School One Country เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กิจกรรม Try a Skill เพื่อแนะนำทักษะการทำงานของแต่ละสาขา ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนที่มาชมงาน นิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องโดยการแข่งขัน การออกบูธแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมนัดพบแรงงาน การจัดทัศนศึกษาให้แก่คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน

 

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันครั้งแรก เมื่อระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน โดยผู้แทนทางการของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดนโยบาย กิจกรรม กำหนดการ พิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎการแข่งขัน กำหนดสาขาทางการและสาขาสาธิตที่จะทำการแข่งขัน และจะมีการประชุมคณะกรรมการเทคนิค ครั้งที่ 1 (The 1st Technical Committee Meeting: The 1st TCM) ระหว่างวันที่ 4-9 ก.พ. 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ การประชุมแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนหนึ่ง การประชุมคณะกรรมการเทคนิค (Technical Committee) เป็นการประชุมเต็มคณะ เพื่อยืนยันสาขา จำนวนผู้เข้าแข่งขัน การทำหน้าที่ประธานกรรมการการตัดสิน พร้อมประเทศเจ้าภาพรายงานความคืบหน้าในการเตรียมกิจกรรม One School One Country ระบบประมวลผลการแข่งขัน และรายละเอียดอื่นๆ เช่นระบบลงทะเบียน ที่พัก รถรับส่ง การขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือ

ส่วนที่สอง การประชุมคณะกรรมการตัดสินรายสาขา เพื่อจัดทำแบบแข่งขัน (Test Project) หลักเกณฑ์การให้คะแนน ผังสถานที่แข่งขัน และรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าคณะผู้แทน ผู้แทนเทคนิค และผู้เชียวชาญ จากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมประมาณ 350 คน

 

“การประชุมคณะกรรมการเทคนิค เป็นการประชุมที่สำคัญ เนื่องจากบทสรุปจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการแข่งขันทั้งในเรื่องของสาขา การตัดสิน การให้คะแนน กฎกติกาต่างๆ คาดว่าจะมีการแข่งขันใน 24 สาขา เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีงามเชื่อม สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขาประกอบอาหาร เป็นต้น และสาขาสาธิต อีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง สาขาสีรถยนต์ รวมแข่งขัน 26 สาขา โดยยึดตามสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์”อธิบดีกพร. กล่าว


ว้นที่ข่าว : 03/04/2561