หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) ในสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลคำ ระดับ 1, สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ ทั้งสิ้น 22 คน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้นำมาใช้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา เช่น การทดสอบภาคความรู้ (ทฤษฎี) ที่เป็นระบบเอกสารหรือกระดาษ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้า หรือขาดความโปร่งใส จึงได้ดำเนิน“โครงการขยายผลการดำเนินงานในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” ซึ่งจะสอดคล้อง 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน “Zero Corruption” และ “Information Technology” ของพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โครงการนี้จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank) และระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การรายงานผล การเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ


ว้นที่ข่าว : 31/07/2560