หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นัง (ดีเซล)

ด้วย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา ภายในวงเงิน 1,294,000.-

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (วันทำการ) ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั้วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท เลขที่ 447 ม.4 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5647 6745 - 8 โทรสาร 0 5647 6752

 


ว้นที่ข่าว : 25/09/2558