ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ
 
ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ

สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

เปิดรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทางาน ประจาปีงบประมาณ 2562

จานวน 5 สาขา ประกอบด้วย

1.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

2 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์

3 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

4 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)

5 ผู้ประกอบอาหารไทย

สมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้ ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

สอบคัดเลือก 15 พฤศจิกายน 2561

เปิดฝึก 19 พฤศจิกายน 2561