หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ
 

วิสัยทัศน์

§  กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล (Workforce with world class competency)

 

พันธกิจ

1.      จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

2.      พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

3.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

            การฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นการฝึกอบรมแรงงานใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้มีความรู้มีทักษะฝีมือในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ควบคู่กับการพัฒนานิสัยอุตสาหกรรม มีความพร้อมที่จะทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ระดับ 1  ระยะเวลาการฝึกในศูนย์ฯ  2-6 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน แล้วแต่สาขา

            การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว ให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในสาขาที่ปฏิบัติงานอยู่  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อหนุนการทำงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทัศนคติดีต่อการทำงานมากขึ้น ระยะเวลาฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

          การฝึกอาชีพเสริม  เป็นการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น เกษตรกร ผู้ว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง  ผู้ประสบความเดือดร้อนต่างๆ  ผู้ต้องขังที่ใกล้ออก  ทหารก่อนปลดประจำการ  ผู้พิการ ผู้บำบัดยาเสพติด  ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  หรือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงาน มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพอิสระ  ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมงขึ้นไป   

          การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ  และทัศนคติของผู้ประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานรวมทั้งได้ทราบระดับความสามารถของตนเอง  และปรับปรุงพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  ประกอบด้วย  ผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล นายจ้างและลูกจ้าง แบ่งเป็นระดับ 1 (ระดับต้น) ระดับ 2 (ระดับกลาง) และระดับ 3 (ระดับสูง)

          งานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการของประเทศ โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  แก่สถานประกอบกิจการทั่วไปที่มีลูกจ้าง  1  คนขึ้นไป  และสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีลูกจ้าง  100  คนขึ้นไป