หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

 

1. ประวัติการก่อตั้ง

                   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 4 บ้านโคกเขาน้อย ถนนบุรีรัมย์ – ห้วยราช ตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 30 ไร่

 

2. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ

                   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มีภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวม  23  อำเภอ

 

3. อัตรากำลัง

 

ประเภท

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

 - ผู้อำนวยการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

 - นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 - เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 - เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

10

1

5

1

1

1

1

ลูกจ้างประจำ

 - ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3

 - ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

 - พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส3

 - พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

11

7

1

1

2

พนักงานราชการ

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 - พนักงานประจำสำนักงาน

3

2

1

ลูกจ้างชั่วคราว

 - นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1

1

รวมทั้งสิ้น

25