หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษะ ตำรวจตัดผมชาย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ สร้างทักษะ ตำรวจตัดผมชาย

วันที่ 17 มิถุนายน  2562 นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ตรวจเยี่ยมและเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การตัดแต่งผมบุรุษ ให้กับข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 20 คน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  17-21 มิถุนายน  2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกกับข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้ของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


ว้นที่ข่าว : 17/06/2562