หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
วันที่ 10 ก.ย.2561/สนพ.บร. หน่วยฝึกที่ 1 เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จำนวน 2 กิจกรรม คือ 
    (1)การฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 7 สาขา/150 คน ได้แก่
    -รุ่นที่ 256/2561 สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 จำนวน 20 คน ณ วัดหนองบัวทอง หมู่ที่ 1 ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 257/2561 สาขา การทำศิลปะประดิษฐ์ (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 258/2561 สาขา การทำขนมไทย (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 จำนวน 25 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 259/2561 สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 จำนวน 25 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 260/2561 สาขาการทำขนมไทย(18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10 -12 กันยายน 2561 จำนวน  20 คน ณ อบต.หลักเขต ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
    -รุ่นที่ 261/2561 สาขา การทำขนมไทย(18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 จำนวน 20 คน ณ อบต.หลักเขต ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 262/2561 สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง (18 ชม.) ฝึกระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 จำนวน 20 คน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
    
    (2) การฝึกอาชีพเร่งด่วน ช่างอเนกประสงค์(ช่างชุมชน) จำนวน  3 รุ่น/70 คน ได้แก่
    -รุ่นที่ 6/2561 ฝึกระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน 2561 จำนวน 25 คน ณ วัดสมศรี หมู่ที่ 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 7/2561 ฝึกระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน 2561 จำนวน 25 คน ณ วัดสมศรี หมู่ที่ 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
    -รุ่นที่ 8/2561 ฝึกระหว่างวันที่ 10-19 กันยายน 2561 จำนวน 20 คน ณ วัดโพนทอง ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ว้นที่ข่าว : 11/09/2561