หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์


นายวิรัตน์ แย้มโชติ
ชื่อ - นามสกุล : นายวิรัตน์ แย้มโชติ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 19 กุมภาพันธ์ 2504

ประวัติการศึกษา

สถานศึกษา

ระดับ

สาขา

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

ปวช.

ช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

ปวส.

ช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยครูพระนคร

ป.ตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ช่างโลหะ)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ป.โท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 ประวัติการทำงาน

ลำดับ

ตำแหน่ง

สถานที่

1

ผู้อำนวยการ              

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

2

ผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

3

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 2 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)