ประกวดราคาประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร0 023902212