ข่าวประชาสัมพันธ์..

 ***  รับสมัครฝึกอบรมฟรี .... หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่น 1 ปี 2560

 

* ประชาสัมพันธ์ ขอให้ท่านยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2560 (สท.2)

http://www.dsd.go.th/Ayutthaya/Region/Show_Doc?CATEGORY_DOCUMENT_ID=1110&filter=

 

*** ประชาสัมพันธ์ ขอส่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใดๆ

ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการ

ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ลงวันที่  9 มิถุนายน 2560

 http://www.dsd.go.th/Ayutthaya/Region/Doc_ShowDetails/7477

 

** ประชาสัมพันธ์ ขอส่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

รายละเอียดที่เกียวข้องและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 

http://www.dsd.go.th/Ayutthaya/Region/Show_Doc?CATEGORY_DOCUMENT_ID=2150&filter=