ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นางมลิวัลย์ - วรรณอาภา 17 สิงหาคม 2543 - 15 สิงหาคม 2545
นางฉันทนา - ฤทธิรงค์ 16 กันยายน 2545 - 11 พฤษภาคม 2550
นางสุกันดา - ครุธปิยะ 15 พฤษภาคม 2550 - 5 ตุลาคม 2551
นายสันติพงศ์ - สนธิ 6 ตุลาคม 2551 - 21 กุมภาพันธ์ 2553
นางวันเพ็ญ - พานโพธิ์ทอง 22 กุมภาพันธ์ 2553 - 30 กันยายน 2554
นายเกรียงศักดิ์ - ศรีทิพโพธิ์ 2 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
นางจริยาพร - สุวรรณมงคล 9 พฤศจิกายน 2555 - 29 พฤษภาคม 2557
นายนิพัฒน์ - พัฒชนะ 30 พฤษภาคม 2557 - 30 กันยายน 2559
นางจันทิรา - สุนทรสุวรรณ 1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
 


รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ