หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง

วิสัยทัศน์
พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน  รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี

 

 พันธกิจ
- ดำเนินการฝึกฝีมือแรงงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ดำเนินการส่งเสริมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน

 

 

 

 

ภารกิจ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง มีภารกิจหลักในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ กำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมีการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่มีโอกาสศึกษาต่อและว่างงานให้มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือนำไปประกอบอาชีพได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างมาก่อน ซึ่งมีระยะการฝึกในศูนย์ ฯตั้งแต่ 2 เดือน หรือ 280 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 เดือน หรือ 1,680 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสาขาช่างที่เข้าฝึก และเมื่อสิ้นสุดการฝึกในศูนย์ฯ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการอีก 1-2 เดือน จึงจะถือว่าสำเร็จการฝึก

 

2. หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ มาบ้างแล้ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้ก้าวทันกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี วิธีการทำงานตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสในการหางานทำ การเลื่อนระดับ ปรับรายได้ให้สูงขึ้น ตลอดจนการสร้างความมั่นคงในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 240 ชั่วโมง

 

3. หลักสูตรเสริมทักษะ

เป็นการฝึกอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านช่างอุตสาหกรรมและสาขาที่ไม่ใช่ช่าง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน 480 ชั่วโมง สถานที่จัดฝึกดำเนินการทั้งในศูนย์ฯ และในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นในสถานประกอบการ หมู่บ้าน ตำบล ฯลฯ

 

ด้านการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

การบริการด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการให้บริการในด้านการทดสอบฝีมือช่างในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการกำหนดความรู้ทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ จำเป็นต้องมี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามกำหนดได้แล้วเสร็จ มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานประกอบการในการรับพนักงานเข้าทำงาน การเลื่อนระดับ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยสถาบันได้ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน 3 ประเภทดังนี้

1. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นมาตรฐานซึ่งกำหนดจากคณะกรรมการส่วนกลาง มี 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 (ต้น) ระดับที่ 2 (กลาง) และระดับ 3 (สูง)

2. การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในการทำงาน แต่ละประเภท ข้อกำหนดเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ

3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการเป็นการทดสอบความรู้ทักษะในการทำงานในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งการทดสอบในประเภทนี้ข้อกำหนดเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งหน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน ตลอดจนการเลื่อนระดับ

 

ด้านการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน

- ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หรือเปิดดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ใช้ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนากำลังแรงงาน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ ของพนักงาน เพื่อเป็นการพิจารณากำหนดตำแหน่ง หน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาคเอกชน

 

 


ประเด็นยุทธศาสตร์
- การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ