ชาว สนพ.อ่างทอง ร่วมต้านทุจริต

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่มสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด


http://www.dsd.go.th/Angthong/Region/Doc_ShowDetails/10502


 

 

 

สนพ.อ่างทอง ขอเผยแพร่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
สนใจสามารถโหลดได้ที่
http://www.dsd.go.th/Angthong/Region/Doc_ShowDetails/10424