ดาวน์โหลดข้อมูล
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
*** ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ***
 
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 
เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
 
โครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู้มีรายได้น้อยที่
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 
เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 
เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต