หน้าแรก > คลังความรู้
คลังความรู้
 
ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ โหลด
5_File_19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ค... 90 KB .doc 171 ดาวน์โหลด
5_File_18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามม... 94 KB .doc 111 ดาวน์โหลด
5_File_17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ_17012561094459_... 99 KB .doc 116 ดาวน์โหลด
5_File_16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ_17012561094459_.doc 85 KB .doc 123 ดาวน์โหลด
5_File_15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจ... 85 KB .doc 106 ดาวน์โหลด
5_File_14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน_17012561094459_.doc 94 KB .doc 117 ดาวน์โหลด
5_File_13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_17012561094459_.doc 83 KB .doc 111 ดาวน์โหลด
5_File_12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_17012561094459_.doc 99 KB .doc 124 ดาวน์โหลด
5_File_11การขอมีสมุดประจำตัว_17012561094459_.doc 95 KB .doc 106 ดาวน์โหลด
5_File_10การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่... 83 KB .doc 109 ดาวน์โหลด
5_File_9การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_17012561094459_.d... 90 KB .doc 119 ดาวน์โหลด
5_File_8การออกใบแทนใบอนุญาต_17012561094459_.doc 81 KB .doc 111 ดาวน์โหลด
5_File_7การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ_17012561094459_.doc 80 KB .doc 120 ดาวน์โหลด
5_File_6การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน_17012561094459_.doc 79 KB .doc 105 ดาวน์โหลด
5_File_5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร_17012561094459_.doc 86 KB .doc 113 ดาวน์โหลด
5_File_4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน_17012561094459_.doc 92 KB .doc 109 ดาวน์โหลด
5_File_3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก_17012561094459_.doc 96 KB .doc 118 ดาวน์โหลด
5_File_2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง_17012561094458_.do... 101 KB .doc 118 ดาวน์โหลด
5_File_1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก_17012561094458_.d... 115 KB .doc 143 ดาวน์โหลด
ย้อนกลับ