หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.อจ. จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

                วันนี้ (17 ธ.ค. 62) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ เช่น การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระบบ e-service การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ณ โรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีตัวแทนจาก สปก. เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน  


ว้นที่ข่าว : 17/12/2562