หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อจ. ฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สนพ.อจ. ฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)

วันที่ 2  สิงหาคม 2561 สนพ.อำนาจเจริญ พัฒนาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)   รุ่นที่ 6/2561 ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สมัครฝึกช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 6/2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต  ซึ่งฝึกระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  และได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯการติดตามผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งการบรรยายสร้างการรับรู้ในภารกิจของหน่วยงาน

 


ว้นที่ข่าว : 02/08/2561