หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.อจ. ฝึกอาชีพ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สนพ.อจ. ฝึกอาชีพ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ  พัฒนาทักษะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตาม  โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 28-29/2561 รุ่นที่ 28 สาขาการทำขนมไทย  ซึ่งฝึกระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค.2561  ณ ศาลาประชาคมบ้านเสารีก ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  มีผู้เข้าฝึก 19 คน รุ่นที่ 29 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  ซึ่งฝึกระหว่างวันที่ 23-25 ก.ค 2561 ณ  โรงอาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ มีผู้เข้าฝึก 18 คน

 


ว้นที่ข่าว : 24/07/2561