หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ


นางทัศนี ขจัดมลทิน
ชื่อ - นามสกุล : นางทัศนี ขจัดมลทิน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 30 พฤศจิกายน 2508

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก)