หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ


นายวิระ อุ่นอก
ชื่อ - นามสกุล : นายวิระ อุ่นอก

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 มิถุนายน 2518

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)ประวัติการทำงาน

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-