ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานมืออาชีพ Super Blue Collar (SBC) รุ่นที่ 3