ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar)