ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560