หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสุตร หัวหน้างานมืออาชีพ (Super Blue Collar) รุ่นที่ 3

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  นายชัย มีเดชา  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1 สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่3(super blue collar)  โดยหลักสูตรดังกล่าวสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์(AHRDA) ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2562 จำนวน 138 ชั่วโมง  โดยหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง  การพัฒนาหน่วยงาน การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต และการเพิ่่มพูนประสบการณ์ โดยก่อนจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องนำเสนอผลงาน ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงาน ได้แก่ คุณพินัย ศิรินคร จากกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณอริยะ  ทวนทอง อุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย  คุณพิเชษฐ์  จันสกุลวิบูลย์ บริษัท เด็นโซ่(ประเทศไทย)จำกัด และนายอนุชา  ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัญชณา  ลิมป์ไพฑูรย์ นายกกิติมาศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และผู้บริหารจากสถานประกอบการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คน และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 26 คน  สำหรับหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่4 (Super blue Collar) กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์  โทรศัพท์ 0 2315 3790 หรืออีเมล์ ahrda.dsd@gmail.com 


ว้นที่ข่าว : 14/05/2562