หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน เปิดฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 150 ชั่วโมง พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เข้ารวม 14 วิทยาลัย  ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาปวส.ชั้นปีที่ 2 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  จำนวน 187 คน  ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 07/03/2562