หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 26 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
2 การควบคุมไฟฟ้าด้วยรีเลย์ในอุตสาหกรรมยายยนต์ 30 26 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
3 สาขาการเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 26 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
4 นิสัยอุตสาหกรรม 30 26 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
5 ทักษะช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 26 มีนาคม 2562 30 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 27 มีนาคม 2562 29 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
7 ทักษะช่างอุตสาหกรรมสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
8 นิสัยอุตสาหกรรม 30 1 เมษายน 2562 5 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
9 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 1 เมษายน 2562 6 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
10 เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน (CNC CMM) 18 2 เมษายน 2562 4 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
11 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 17 เมษายน 2562 21 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
12 เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน (CNC CMM) 18 17 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
13 การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 22 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
14 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 22 เมษายน 2562 27 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
15 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 24 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
16 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ 30 25 เมษายน 2562 14 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
17 เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน (CNC CMM) 18 8 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
18 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 13 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
19 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
20 การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
21 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 20 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
22 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 20 พฤษภาคม 2562 25 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
23 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 29 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
24 ความปลอดภัยในการทำงาน (สำหรับหัวหน้างาน) 18 3 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 39 รายการ