หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 22 เมษายน 2562 27 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
2 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 24 เมษายน 2562 26 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
3 การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ 30 25 เมษายน 2562 14 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
4 เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน (CNC CMM) 18 8 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
5 การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยโปรแกรม AutoCAD 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 13 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
7 ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 13 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
8 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 20 พฤษภาคม 2562 25 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
9 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 20 พฤษภาคม 2562 22 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
10 ความปลอดภัยในการทำงาน (สำหรับหัวหน้างาน) 18 3 มิถุนายน 2562 5 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
11 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 10 มิถุนายน 2562 15 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 17 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
13 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 19 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
14 ความปลอดภัยในการทำงาน (สำหรับหัวหน้างาน) 18 8 กรกฎาคม 2562 10 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
15 เทคโนโลยีการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดแบบ 3 แกน (CNC CMM) 18 15 กรกฎาคม 2562 17 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
16 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 22 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
17 การควบคุมการปั้มชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 18 24 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
18 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 29 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
19 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 5 สิงหาคม 2562 7 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
20 ความปลอดภัยในการทำงาน (สำหรับหัวหน้างาน) 18 6 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
21 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 13 สิงหาคม 2562 18 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
22 งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 1 30 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
23 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น 18 20 สิงหาคม 2562 22 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
24 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 25 รายการ