เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
 
เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส