หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว กัมพชา เมียนมา) ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด  จัดพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว กัมพชา เมียนมา) ณ สถาบันโปลีเทคนิคจังหวัดโพธิสัตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้มีการจัดฝึกอบรม 2 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  และช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 42 คน  ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2560 ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะจังหวัดตราด ท่านผู้หญิงจุ๊ก สุพรรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตย์ พร้อมด้วยคณะจังหวัดโพธิสัตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นายสงกรานต์  เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สนพ.ตราด และเจ้าหน้าที่ สถาบันโปลีเทคนิคโพธิสัตย์  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศในด้านของการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองประเทศอีกด้วย


ว้นที่ข่าว : 10/06/2560