หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด


นางบัญฑิตา สุขสถิตย์
ชื่อ - นามสกุล : นางบัญฑิตา สุขสถิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา

-ประวัติการทำงาน

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-