หน้าแรก > โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑)งานบริหารบุคคล ข้อมูลบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒)การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
๓)งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตามตัวชี้วัดของผู้อำนวยการและหน่วยงาน
๔)งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชุมสัมมนาและงานเลขานุการ
๕)งานการเงินและบัญชี รวมงานด้านการเงินและบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จัด
ระบบงานบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน  จัดทำรายงาน – ส่งรายงานทางบัญชีไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาและตรวจสอบความเคลื่อนไหวงานทางบัญชีกองทุนพร้อมบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  งานพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ และครุภัณฑ์
๖)งานอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
๗)งานรวบรวมข้อมูลสถิติและรายงานผล
๘)งานประสานและอำนวยการ
๙)งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
๑)  ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน และความจำเป็นในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
ของกำลังแรงงาน
๒)  แปลงนโยบายระดับกระทรวง ระดับกรม เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการ
๓) ประสานการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และแผนการฝึกอาชีพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๕)ประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๖)ดำเนินการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗)ปฏิบัติหน้าที่กับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
๘)สนับสนุนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำและปรับปรุงระบบ รูปแบบ 
หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึก และเทคโนโลยีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรฝึกไปใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
๙)ดำเนินการเกี่ยวการงบประมาณ จัดทำคำของบประมาณประจำปี งานแผนและ
ประเมินผล จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการช่วยเหลือ หรืออุดหนุนตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๒)งานเกี่ยวกับการรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๓) งานเกี่ยวกับงานประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๔) จัดการฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๑๕) ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองการสำเร็จการฝึกอบรม
๑๖) ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ
๑๗) ตรวจสอบเร่งรัดการชำระหนี้ และติดตามให้บุคคล นิติบุคคลมาดำเนินการชำระหนี้
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทางกฎหมายกรณีเป็นหนี้สูญ หรือฟ้องชำระหนี้
๑๘)ดำเนินการตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบ ให้คำแนะนำสถานประกอบการ
เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๙)จัดทำแฟ้มทะเบียนสถานประกอบกิจการโดยจำแนกประเภทตามลักษณะ
ข้อเท็จจริงเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและการตรวจสอบ
๒๐) รายงานผลการตรวจสอบสถานประกอบการที่ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้องให้หน่วยงานทราบ
๒๑) นำเสนอปัญหาข้อมูลที่เกิดจากการเข้าตรวจสอบ
๒๒) ตรวจรับรองข้อมูลสถานประกอบการ จัดลำดับเลขที่บัญชีกองทุนตามระเบียบ
ปฏิบัติของหน่วยงาน
๒๓)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
๒๔) งานคำรับรอง...
๒๔) งานคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามรวบรวมตัวชี้วัดของผู้อำนวยการและหน่วยงาน
๒๕) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๓.  ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑)  จัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๒)  จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
-  ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
-  ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
-  ฝึกเพิ่มโอกาสฯ
๓)  อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำด้านการจัดการฝึกอบรมแก่กำลังแรงงาน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสถานประกอบการ
๔)ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานกับกำลังแรงงานและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
๕)  ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อส่งเสริมภารกิจหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่ม องค์กร ชมรม ฯลฯ
๖)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ต่อการเป็นผู้จัดการฝึก วิทยากร และผู้บริหารการฝึก
๗)  งานแผนงานและงบประมาณของฝ่าย
๘)  งานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
-การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัคร คัดเลือก ประสานและดำเนินการใน
ทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกประเภทการฝึกรวมทั้งควบคุมการฝึก การปฏิบัติงานของวิทยากร ผู้รับการฝึก การประเมินผลการฝึก รายงานผลการฝึก และติดตามผลการมีงานทำ 
-งานฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ
๙)  ผลิตอุปกรณ์การฝึก นวัตกรรมและคู่มือการฝึก
๑๐)  ประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกสาขาอาชีพ
๑๑)  งานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๒)  งานแสดงผลผลิตการฝึก หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจาการฝึก
๑๓)  งานบริหารเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการฝึก
๑๔)  งานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
๑๕)  งานคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามตัวชี้วัดของผู้อำนวยการและหน่วยงาน
๑๖)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑๗)  ส่งเสริมการจัดทำและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
 
 
๔.  ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
๑)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอมูลของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนและผู้สนใจใน
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
๒)  กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๓)  กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่เกี่ยวข้องกับสถานทดสอบมาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
๔)  กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่
เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕)การส่งเสริมและประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำดังนี้
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือ
แรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอาชีพจัดตั้งสถานทดสอบฝีมือ
คนหางานเพื่อทำงานในต่างประเทศในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
-ส่งเสริมการแข่งขันฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือ
แรงงานรวมทั้งประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและองค์กร ภาครัฐและ
ภาคเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบพัฒนากำลังแรงงานและการจ้างงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
-จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพ
แรงงานและผู้ประกอบกิจการและสร้างผู้ชำนาญการเฉพาะทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-จัดให้มีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
๖)  ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถ
๗)  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการสาขาอาชีพ 
ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
๘) ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการเอกชน หรือองค์กรอาชีพเพื่อขอรับ
การสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้
๙)จัดทำสมุดประจำตัวและบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมหรือไม่ตรงตามความจริง
๑๐)ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นศูนย์
ประเมินความรู้ความสามารถ
๑๑) ประเมินและออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ประเมิน
๑๒)  พิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
๑๓) รับและตรวจสอบขออุทธรณ์
๑๔)รายงานและเก็บรักษาข้อมูล
๑๕) ตรวจและเปรียบเทียบปรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
๑๖)ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบอาชีพ
ควบคุม
๑๗)งานคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามตัวชี้วัดของผู้อำนวยการและหน่วยงาน
๑๘) งานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการทดสอบฯ
๑๙) งานดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๐)งานดูแลเว็ปไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
๒๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒๒)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย