หน้าแรก > วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ภาระกิจ-หน้าที่
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ภาระกิจ-หน้าที่
 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจกระทรวงแรงงาน
พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้ 
จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย

วิสัยทัศน์กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มุ่งพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ และมีอาชีพที่เหมาะสม

พันธกิจกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือก้าวทันเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
พัฒนากำลังแรงงานให้มีองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ
สร้างโอกาสและทางเลือกในการมีงานทำของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีงานทำทั้งในระบบและนอกระบบ
เสริมสร้างศักยภาพแรงงานรองรับภาคการผลิตและบริการ

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล

พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส่งเสริมการมีส่นร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน
พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล
พัฒนาทดสอบกำลังแรงงานใหมีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและรับรองการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง

“ องค์การมีธรรมาภิบาล บริหารงานเชิงรุก ส่งเสริมเครือข่าย พัฒนาฝีมือแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ

•ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงาน 
•พัฒนาระบบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล 
•พัฒนาและทดสอบกำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
•พัฒนากำลังแรงงานให้มีสมรรถนะเพื่อเพิ่มผลิตภาพรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 
ค่านิยมร่วม

•มุ่งมันทำงานเป็นทีมเชิงรุก 
•ใฝ่เรียนรู้ 
•มีจิตบริการ 
•สานสร้างเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์

•ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับสากล 
•ยุทธศาสตร์การพัฒนาและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากล 
•ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
•ยุทธศาสตร์การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
•ยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานรอบรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง มีภารกิจหลักในการให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ กำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

๑. หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน

เป็นการฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ซึ่งไม่มีโอกาสศึกษาต่อและว่างงานให้มีความรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือนำไปประกอบอาชีพได้ โดยผู้เข้าฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างมาก่อน ซึ่งมีระยะการฝึกในศูนย์ ฯตั้งแต่ ๒ เดือน หรือ ๒๘๐ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน หรือ ๑,๖๘๐ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสาขาช่างที่เข้าฝึก และเมื่อสิ้นสุดการฝึกในศูนย์ ฯแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกในสถานประกอบการอีก ๑-๒ เดือน จึงจะถือว่าสำเร็จการฝึก

๒. หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ มาบ้างแล้ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้ก้าวทันกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี วิธีการทำงานตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสในการหางานทำ การเลื่อนระดับ ปรับรายได้ให้สูงขึ้น ตลอดจนการสร้างความมั่นคงในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ ๖ ชั่วโมง ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๔๐ ชั่วโมง

๓. หลักสูตรเสริมทักษะ

เป็นการฝึกอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านช่างอุตสาหกรรมและสาขาที่ไม่ใช่ช่าง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ มีระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔๘๐ ชั่วโมง สถานที่จัดฝึกดำเนินการทั้งในศูนย์ฯ และในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นในสถานประกอบการ หมู่บ้าน ตำบล ฯลฯ

ด้านการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

การบริการด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นการให้บริการในด้านการทดสอบฝีมือช่างในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการกำหนดความรู้ทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้น ๆ จำเป็นต้องมี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานตามกำหนดได้แล้วเสร็จ มีคุณภาพ ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานประกอบการในการรับพนักงานเข้าทำงาน การเลื่อนระดับ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการทำงาน โดยสถาบันได้ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใน ๓ ประเภทดังนี้

๑. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นมาตรฐานซึ่งกำหนดจากคณะกรรมการส่วนกลาง มี ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ (ต้น) ระดับที่ ๒ (กลาง) และระดับ ๓ (สูง)

๒. การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เป็นการทดสอบความรู้ทักษะในการทำงาน แต่ละประเภท ข้อกำหนดเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของประเทศนั้น ๆ

๓.การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการเป็นการทดสอบความรู้ทักษะในการทำงานในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งการทดสอบในประเภทนี้ข้อกำหนดเกณฑ์ และวิธีการทดสอบเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งหน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน ตลอดจนการเลื่อนระดับ

ด้านการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน

- ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หรือเปิดดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ใช้ระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนากำลังแรงงาน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาต่างๆ ของพนักงาน เพื่อเป็นการพิจารณากำหนดตำแหน่ง หน้าที่ ค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาคเอกชน