หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ตรัง ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 
งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
ได้ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีนักศึกษาที่มีความสนใจ         
เข้าร่วมสมัครเข้ารับการทดสอบ ก่อนจบการศึกษา จำนวน 62 คน 
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2562โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น
จำนวน 3 รุ่นๆละ 20 คน ณ ประชุมอาคารคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
โดยโอกาสนี้  นายปกรณ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และให้แนวปฎิบัติกับนักศึกษาก่อนการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย

ว้นที่ข่าว : 09/12/2562