หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ตรัง ผสานความร่วมมือ วท.ตรัง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 256 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ได้ดำเนินการจัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักศึกษาระดับของวิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยมีนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการทดสอบ ระดับ ปวช.3 ปวส.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทดสอบสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 จำนวน 40 คน และ นักศึกษาระดับ ปวช.3 ปวส.2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ทดสอบในสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ตารางทำการ ระดับ 1
จำนวน 67 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานตรังได้ดำเนินการทดสอบตามนโยบายการประกันคุณการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โและอกาสนี้ นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ คณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคตรังและ คณะกรรมการผู้ทดสอบ
 พร้อมให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย

ว้นที่ข่าว : 12/02/2562