หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ตรัง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 ให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังสาขาการจัดการศารสนเทศเเละคอมพิวเตอร์
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
ที่มีความสนใจทำงานด้านคอมพิวเตอร์ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน  13 คน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานรองรับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้าง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
ซึ่งการทดสอบภาคความรู้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังได้ดำเนินการทดสอบด้วยระบบ 
E-Testing และโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 
ได้มาตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการทดสอบฯในครั้งนี้ด้วย

ว้นที่ข่าว : 08/07/2561