หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2562
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรีร่วมกับศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศรเปิดฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 สาขา คือ สาขาการเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง สาขา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง  และ สาขาการก่ออิฐฉาบปูน ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง 18 มกราคม 2562


ว้นที่ข่าว : 28/12/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ