พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย