TCIW สพร. 1 สป ร่วมกับ บจก.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี ยกระดับทักษะฝีมือช่างเชื่อมซูดาน สู่มาตรฐานสากล

         นายชัย  มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ชิ้นงานท่อต่อชน ตามมาตรฐานสถาบันการเชื่อมสากล ให้แก่พนักงานบริษัท PETRODAS จากสาธารณรัฐซูดาน จำนวน 6 ราย ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมซ่อมท่อขนส่งน้ำมัน ซึ่งบริษัท PETRODAS เป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพลังงานจากน้ำมันในสาธารณรัฐซูดาน ซึ่งการฝึกดังกล่าวบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการฝึกตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกทั้ง 6 ราย ได้ฝึกทักษะในการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ชิ้นงานท่อต่อเกย ท่าตั้ง และเหล็กแผ่นต่อชนบากวี ท่าขนานนอน พร้อมกับทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานสากล โดยเมื่อสำเร็จกระบวนการฝึกและทดสอบ นอกจากจะได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสถาบันการเชื่อมสากลซึ่งเป็นเครื่องการันตีคุณภาพฝีมือ ยังสามารถนำความรู้ ทักษะการเชื่อมไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดเทคนิคการเชื่อมให้แก่เพื่อนร่วมงาน ณ สาธารณรัฐซูดานต่อไป  

 


ว้นที่ข่าว : 17/12/2560 0:00:00
ปิดหน้าจอ